Как е правилно: обед или обяд?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Ударението на обед пада на първата сричка,…