Как се пише: Исус или Иисус?

Според Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 28, т. 14.1 името може да се изписва и по двата начина.

  • В светската литература се употребява Исус.
     
    Исус Христос е едно от трите лица на Бога в християнството, а според исляма той е мюсюлмански пророк.

  • В църковната литература, а също и в научната литература, в която се разглеждат религиозни въпроси, се допуска употребата на Иисус.
     
    Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола (Мат 4:1).

В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 изписването на името не е регламентирано.