Как се пише: реторичен или риторичен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – реторичен/риторичен, също и реторична/риторична, реторично/риторично, реторични/риторични.…