Как се пише: заобикалки или заобиколки?

Правилно е да се пише заобикалки. С него трябваше да се говори направо, без заобикалки или престореност. (Михаил Чоран за Самюъл Бекет) Хайде да спрем със заобикалките и да обсъдим въпроса по същество.

Как се пише: яркочервен, ярко-червен или ярко червен?

Правилно е да се пише слято – яркочервен, също и яркочервена, яркочервено, яркочервени.   Ако имате бледа кожа и тъмна коса, ще установите, че яркочервеното червило ви стои удивително. Новите обитатели на зоопарка са яркочервени ибиси. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. […]

Как се пише: опростен или упростен?

Правилно е да се пише опростен, също и опростена, опростено, опростени. Опростената процедура за възстановяване на надвнесени данъци е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Кредитът може да бъде опростен, ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника.

Как се пише: нерядък, нерядка, нерядко, нередки или не рядък, не рядка, не рядко, не редки?

Правилно е да се пише слято – нерядък, нерядка, нерядко, нередки.   Нерядка практика е фирмата да забавя изплащането на заплатите до завършването на определен етап от проекта. Остеопорозата засяга най-вече жените, но се среща нерядко и при мъжете.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се […]

Как се пише: отведнъж или от веднъж?

Когато представлява наречие и означава ’изведнъж’ или ’от първия път, от първия опит’, се пише слято – отведнъж.   WhatsApp, Instagram и Facebook се сринаха отведнъж. Няма как промяната в мисленето да стане отведнъж. Когато представлява съчетание от предлог и наречие и означава еднократно извършване на действие или е част от сравнение, се пише разделно […]

Как се пише: задето или за дето?

Правилно е да се пише слято – задето. Двама майстори ми се изсмяха, задето ги викам за толкова малко работа, и отказаха. Не ща да ви тревожа, ала магарето изгуби свойта кожа, задето се присмиваше без нужда на всяка кожа чужда. („Магарешки работи“, Марко Ганчев)

Как се пише: пресаждам или присаждам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът пресаждам и съответният глагол от свършен вид пресадя означават ’засаждам растение на ново място’:   Желателно е младите кротони да се пресаждат редовно. Подариха ми цвете и го пресадих в по-голяма саксия. Глаголът присаждам и съответният глагол от свършен вид присадя […]

Как се пише: тихомълком или тихо-мълком?

Правилно е да се пише слято – тихомълком. Тя се измъкна тихомълком, по терлици, погали ме по главата и тихичко притвори вратата. Не така мислеше македонската страна, която тихомълком някак замени „общата“ история със „споделена“.

Как се пише: категории или категорий?

Правилно е да се пише категории – форма за мн.ч. на категория. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Статиите в сайта са групирани в категории и са достъпни от главното меню вляво. Категориите продукти с най-голям брой проби, които не отговарят на изискванията, са били хранителните добавки (11%), […]

Как се пише: стъпенка или степенка?

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете стъпенка, мн.ч. стъпенки, тъй като коренът на думата е стъп- (срв. стъпвам, стъпка). Наблюдаваше как Джак изключи мотора, свали стъпенката на мотоциклета и вдъхна дълбоко нощния въздух. На по-трудните места в самите скали бяха изсечени стъпенки, но и те бяха изтрити от времето и […]