Как се пише: отдавна или одавна?

Правилно е да се пише отдавна. Отдавна се нуждаехме от филм, който по съвременен начин да говори за проблемите на младото поколение. Трябваше да си предал отчета си отдавна!

Как се пише: указвам, укажа или оказвам, окажа?

Това са две различни думи. Глаголът указвам и съответният глагол от свършен вид укажа означават ’посочвам, показвам’.   Знакът указва, че е необходимо да се премине на посочения след него въпрос. В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта (по UDP) за приемане на входящите обаждания. Глаголът оказвам и съответният глагол от свършен вид […]

Как се пише: уцеля или оцеля?

Правилно е да се пише уцèля, когато е със значение ’ударя в целта, улуча’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време.   Постоянно се опитвам да уцеля правилния тон в тези трудни преговори. Мирко ми подаде много точно, но за съжаление, не можах да уцеля вратата. Формата оцеля е за 3 л. ед.ч. […]

Как се пише: Исус или Иисус?

Според Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 28, т. 14.1 името може да се изписва и по двата начина. В светската литература се употребява Исус.   Исус Христос е едно от трите лица на Бога в християнството, а според исляма той е мюсюлмански пророк. Основен източник на сведения за живота […]

Как се пише: медия или медиа?

Нормативните форми на думата са медия в ед.ч., медии в мн.ч. (Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 370). Думата има латински произход – medium, мн.ч. media. Изписването на медия се подчинява на правилото, че в края на думи от чужд произход се пише -ия (с. 18, т. 11). В екипа […]

Как се пише: превеждам, преведа или привеждам, приведа?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът превеждам и съответният глагол от свършен вид преведа означават:   1.1. Водя някого или направлявам движението на нещо от едно място на друго, обикновено през труднопроходимо пространство; прекарвам.   Фотоизложбата превежда посетителите през историята на Горна Оряховица. Преведе ме през купчините камъни […]

Как се пише: отдава ми се или удава ми се?

И двата глагола, както и съответните глаголи от свършен вид отдаде ми се и удаде ми се могат да се употребяват с едно от следните три значения: Успявам, съумявам да извърша нещо.   Отдаде/Удаде ни се да снижим съдържанието на въглеводород в центъра на града до единици. Отдаде/Удаде ни се да освободим пленниците и да […]

Как се пише: лога или логота?

Формата за мн.ч. на думата лого не е регламентирана изрично. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 358 е посочена само формата за ед.ч. – лого. Формата лога за мн.ч. фигурира в Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука […]

Как се пише: невярно или неверно?

Правилно е да се пише невярно (наречие). Този текст е преведен невярно. Филмът предизвика вълна от недоволство и коментари в социалните мрежи, че представя невярно исторически събития на Балканите. Прилагателното име невярно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Ако забележите обяви с невярно съдържание, непременно ни сигнализирайте. Вещото лице носи наказателна отговорност […]

Как се пише: вярно или верно?

Правилно е да се пише вярно (наречие). Вярно, провалихме се, но какво спечелиха противниците ни? Още нямаше шест години, а знаеше вече да чете, пишеше вярно, смяташе без проблеми. Прилагателното име вярно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш. Попълнете липсващите думи в […]