Как се пише: целостността или цялостността?

Правилно е да се пише целостността – членувана форма на цялостност. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В целостносттà не е изпълнено първото условие – я не се намира в сричка под ударение, затова думата се пише с е.

Едно от важните схващания на Джон Дюи е за единството и целостността на опита – религиозният, естетическият, моралният, и всички други видове опит представляват едно цяло.
Физиката не може да използва целостността, за да описва света; нейното описание на света е винаги приблизително, защото някаква част от информацията неизбежно се губи.