Пише ли се запетая при честно казано и казано честно?

 • Почти винаги честно казано и казано честно се употребяват като вметнати части* и се отделят със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Опасността в случая е, честно казано, хипотетична.
  Трудно ми е да си спомня чертите на лицето му, честно казано.
  Честно казано, би било добре да си сложиш по-ярко червило.

  Казано честно, всичко ми е наред,
  тъй че спокойно си гледам напред.

  („Всичко ми е наред“, Петър Софрониев)

 • Ако пред вметнатите части честно казано и казано честно стои едносричен съюз (а, и, но, че), между вметнатата част и съюза не се пише запетая.
   
  Брат ми има синьо-зелени очи и честно казано, му завиждам за тях.
  Тази джаджа се намира трудно, а казано честно, нямам и време да търся.

 • Когато честно казано не е вметната част, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Трябваше да се орежат заплатите и това беше честно казано от директора.
  Трябваше да се орежат заплатите и това беше казано честно от директора.

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).