Как се пише: четели или четяли?

Правилно е да се пише четели.

Меркел сподели, че родителите ѝ се притеснявали, когато четели критични статии срещу нея.
И днес децата, видите ли, не четели книги, а предпочитали да получават информация от телевизията и интернет.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В четели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: четял, четяла, четяло.

Момченцето четяло всичко – от обяви във вестниците до научни статии в специализирани списания.
Съвременници разказват, че в този университет лекцията не просто се четяла, а се празнувала заедно от професор и студенти.