Как се пише: дорасна или дорастна?

 • Правилно е да се пише без т дорасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  До свободата трябва да се дорасне – не може да се получи наготово.
  Някой ден ще дораснеш до идеята, че с търпение и постоянство се постига повече, отколкото с форсиране на събитията.

 • Съответният глагол от несвършен вид дораствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Варненската търговска камара първа в страната дораства до идеята за откриване на средно търговско училище.
  Зооспорите дорастват до размерите на майчината клетка и вече като млади индивиди могат да се делят.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.