Как се пише: ексцесия или ексцес?

 • Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Думата е заета от руски (эксцесс) или немски (Exzess).
   
  След ексцесията/ексцеса в сряда, протестите вчера преминаха значително по-спокойно.
  Заради ексцесията/ексцеса бяха вдигнати на крак полицаи от три града.

 • В областта на правото, статистиката и математиката се употребява формата ексцес.
   
  Ексцес има тогава, когато е налице явно несъответствие с интензивността на нападението и когато на нападателя са нанесени щети, по-големи от необходимото.
  Формата на разпределението на статистическите единици в съвкупността се характеризира с коефициентите на асиметрия и ексцес.

Забележка: В източниците не е отбелязано предпочитането на формата ексцес в посочените области.