Пише ли се запетая при естествено?

Думата естествено спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението.

 • Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша.
  Естествено, ти разглеждаш нещата от своята гледна точка.
  Този дял се полага на мен, естествено.

 • Ако пред вметнатата част естествено стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях не се пише.
   
  Вие сте специалисти в тази област и естествено, рисковете са ви ясни.
  Пощенската пратка е пристигнала в България за няколко дни, но естествено, мъките започват на родна земя.

 • Когато естествено представлява обстоятелствено пояснение или определение (т.е. не е вметната част), поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Бонзай е изкуството да се отглеждат умалени копия на дървета и храсти, които се срещат естествено в природата.
  Със сигурност всички правят разлика между естествено раждане и цезарово сечение (секцио).
  Дръж се естествено, без да се притесняваш от обстановката.
  (След естествено има запетая, защото там е границата между две прости изречения, свързани със съюза без да.)
  ___________________

* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето). Някои от вметнатите части се ограждат със запетаи, а други – не.