Как се пише: кожно-венерически, кожно-венеричен или кожновенерически, кожновенеричен?

Правилно е да се пише полуслято – кожно-венеричен или кожно-венерически. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Двете думи са дублети и може да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Все още в страната не е създаден регистър на кожно-венеричните/кожно-венерическите заболявания.