Как се пише: количествено-стойностен, количественостойностен или количествено стойностен?

Правилно е да се пише полуслято – количествено-стойностен, също и количествено-стойностна, количествено-стойностно, количествено-стойностни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (количествен и стойностен).

При попълването на количествено-стойностната сметка сумите се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
В сайта има възможност за количествено-стойностно изчисляване на необходимите материали за направата на топлоизолация.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчинява изписването на подобни думи, не и конкретното прилагателно.