Как се пише: констативен или консултативен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата констативен, също и констативна, констативно, констативни, означава ’който е свързан с констатация, с установяване на някакъв факт’.
   
  Чрез констативния нотариален акт нотариусът признава едно лице за собственик на даден недвижим имот.
  Констативните протоколи се издават в два екземпляра – по един за всяка от страните.

 2. Думата консултативен, също и консултативна, консултативно, консултативни, означава ’който се отнася до консултация’.
   
  В консултативния кабинет за деца и юноши могат да потърсят помощ родители, учители или близки на деца, които открият промяна в поведението им.
  Президентът не вижда необходимост от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка със събитията в Израел.