Как се пише: лога или логота?

Формата за мн.ч. на думата лого не е регламентирана изрично. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 358 е посочена само формата за ед.ч. – лого.

Формата лога за мн.ч. фигурира в Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 251.

Ако поръчате някое от тези лога в нашия сайт, то ще ви струва само 80 лв.
Беше подписано споразумение, според което продуктите от общата серия ще носят логата на двете компании.