Как се пише: мозаечен или мозаичен?

Правилно е да се пише мозаечен, също и мозаечна, мозаечно, мозаечни. От 2002 до 2012 г. формите мозаечен и мозаичен бяха дублети, а преди 2002 г. правилна беше само формата мозаичен.

В старата църква е запазена част от мозаечната подова настилка.
Единствените в България мозаечни портрети от римската епоха се завърнаха в ивайловградската вила „Армира“.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 382.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 508.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 429.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Е или И, Правопис