Как се пише: намалели или намаляли?

Правилно е да се пише намалели.

Опитите за измами с евросредства през 2011 г. са намалели четири пъти в сравнение с 2010 г.
Цената на петрола отбеляза леко повишение тази нощ заради намалелите петролни запаси в САЩ.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В намалели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: намалял (но намалелият, намалелия!), намаляла, намаляло.

Рибата по българските пазари поскъпна заради кризата, свитото потребление и намалелия улов в Черно море.
През този месец безработицата е намаляла, особено в сектора на туризма, което се дължи основно на сезонната заетост.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само намалял и намалели (във втория източник).