Как се пише: огрени или огряни?

Правилно е да се пише огрени.

Беше пътувал в мъгли, в дъждовни и снежни дни и в огрени от луната пролетни нощи.
В далечината се виждат светлините на София и огрените от прожектори златни кубета на катедралата „Св. Александър Невски“.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В огрени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: огрян (но огреният, огрения!), огряна, огряно.

Тази снимка показва северната страна на планетата джудже Церера, огряна от Слънцето.
В огрения от огъня полумрак се чуваше само тихото припукване на горящите дърва.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите грян и грени.