Как се пише: онези или ония?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онези.

Книгата е за онези/ония от вас, които обичат риболова.
Това се случи през онези/ония години, когато стогодишната топола зад чешмата беше фиданка.