Как се пише: остарели или остаряли?

Правилно е да се пише остарели.

Този справочник не е надежден източник, защото съдържа остарели данни.
Има криза не в лидерството, а в същността на партиите, родени от Прехода и остарели заедно с похабените от употреба идеологеми.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В остарели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: остарял (но остарелият, остарелия!), остаряла, остаряло.

Остарелият водопровод постоянно създава проблеми на жителите на града.
На 44% от кандидатстващите фирми е отказан кредит заради остарялото оборудване.

Ние имаме още,
свита в нас на кълбо,
една зла, упорита,
остаряла любов.

(„Остаряваме бавно“, Недялко Йорданов)

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите старял и старели.