Как се пише: отнейде или от нейде?

Правилно е да се пише слято – отнейде. Думата е разговорна и не се употребява в книжовния език.

В тоя момент отнейде се появи течение и вратата хлопна зад гърба му.
Свраката пък намерила отнейде пера и парцалчета и застлала уютно цялото гнездо.