Как се пише: овладени или овладяни?

Правилно е да се пише овладени.

Лесно е да се критикува, трудно е да се работи системно, с разум и овладени емоции.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В овладени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: овладян (но овладеният, овладения!), овладяна, овладяно.

В изложбата на учениците правят впечатление смелите решения, яркият почерк, нетрадиционните идеи, както и овладеният рисунък.
Министърът е убеден, че поскъпването на хранителните стоки преди Великден е овладяно.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите владян и владени.