Как се пише: побягна или побегна?

Правилно е да се пише побягна, побягнат, но побегнеш, побегне, побегнем, побегнете.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В побягна, побягнат се пише я, защото са изпълнени и трите условия.

В побегнеш, побегне, побегнем, побегнете се пише е, защото не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Тя отново побягна, като се озърташе постоянно назад.
Една игуана се появи, гледахме се втренчено с нея и аха да побягна първа, но тя излезе по-благоразумна.
Ако побегнеше сега, рискуваше патрулиращите войници да го видят.