Как се пише: ползвам или ползувам?

Правилно е да се пише ползвам. Преди 2002 г. формите ползвам и ползувам бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

Мобилен интернет ползват най-често младите хора.
Миналата година ползвах овърдрафт в размер на 50 000 лв.