Как се пише: припрени или припряни?

Правилно е да се пише припрени.

Коли профучаваха, а вечно припрените шофьори натискаха нервно клаксони.
Вечно сме припрени, тичаме, а времето не ни стига.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В припрени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: припрян (но припреният, припрения!), припряна, припряно.

Визитата беше прибързана и припряна, без никакви искания от българска страна.
Маниерите на младия лекар бяха меки и спокойни – в контраст с припрения му глас.