Как се пише: разлети или разляти?

Правилно е да се пише разлети.

Двайсет тона бензин са разлети на пътя Долно Езерово – Братово.
Защитното лаково покритие позволява с лекота да се отстранят разлети течности и петна.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В разлети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: разлят (но разлетият, разлетия!), разлята, разлято.

Ако върху тези части бъде разлята вода, веднага извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
Разлетият бетон се почиства от основната плоскост.