Забелязани разлики в словника

на Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002 и
Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012

Отбелязани са само разликите в словника (списъка с думи от А до Я), без да са включени новите думи. Списъкът не е изчерпателен и ще се допълва занапред. Ако забележите други разлики, може да пишете на vaprosi [at] kaksepishe [dot] com, за да бъдат включени в него.

В скоби се посочва номерът на страницата в съответния речник, на която са фиксирани съответните форми. В курсив е даден дублетът, който не се препоръчва. Ако дублетите са равностойни, те се изписват с еднакъв шрифт.

2002                                                                            2012

вземам (210)                                                          вземам и взимам (191)

висшестоящ и вишестоящ (214, 215)                      висшестоящ (194)

далече и далеко (259)                                             далеч и далеко, далече (219)

домашар (284)                                                        домошар и домашар (236)

закопчая (се) (333)                                                  закопчая (се) и закопчея (се) (269)

именник (лице) (383)                                                именик (лице) (302)

именница (383)                                                         именица (302)

кабар (394)                                                                 –

кабарче (394)                                                             габърче (206)

лян, лени и лят, лети (466)                                     –

лят, летият, летия; лята, лято, лети (476)                лят, летия(т), лята, лято; лети (361)

откопчая (се) (613)                                                    откопчая (се) и откопчея (се) (444)

папрат, папратта (627)                                              папрат; папрати, (два и т.н.) папрата (452)

промоцирам (750)                                                     промотирам (530)

разкопчая (се) (774)                                                   разкопчая (се) и разкопчея (се) (544)

(двама и т.н.) сина (827)                                           (двама и т.н.) синове и сина (576)

тезгях, тезгяхи и тезгяси (883)                                тезгях, тезгяхи и тезгяси (611)

теракота (886)                                                            теракота и теракот (614)

управия* (920)                                                           –

чай, чайове и чаеве (958)                                         чай, чайове (659)

четиридесет и четирийсет (963)                            четиресет и четиридесет (661, 662)

шоу (975)                                                                    шоу, шоута (669)

––––––––––––––
* И в двата речника е включена думата оправия. В речника от 2002 г. думите оправия и управия не са дадени като дублети.