Пише ли се запетая при с други думи?

 • Когато се употребява като вметната част*, с други думи се отделя със запетаи от останалите части на изречението. В някои случаи може да се отдели със запетая и тире.
   
  Времето е топло и приятно, с други думи, чудесно за разходка.
  Времето е топло и приятно, с други думи – чудесно за разходка.

  Печеля достатъчно, имам и спестявания. С други думи, парите ти изобщо не ме интересуват.

 • Когато с други думи представлява същинска част на изречението, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Защо не изразиш възмущението си с други думи?
  Когато перифразираш, трябва да предадеш същото съдържание с други думи, а не да си измисляш нещо съвсем различно
  (След с други думи има запетая, защото там е границата между две прости изречения, свързани със съюза а.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).