Как се пише: слезли или слязли?

Правилно е да се пише слезли.

Дивите кози и овни бяха слезли от студените върхове в слънчевите долчинки.
Всички пътници слезли от автобуса на предпоследната спирка.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В слезли не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: слязъл (но слезлия, слезлият!), слязла, слязло.

Аполон слязъл бързо от Олимп, прескочил морето и стъпил в Сицилия.
Принцесата била толкова жадна, че слязла сама от коня, навела се над поточето и отпила няколко глътки.
Предаването беше слязло от екран поради намалелия зрителски интерес.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само слязъл и слезли (във втория източник).