Как се пише: спрени или спряни?

Правилно е да се пише спрени.

Още в близките дни правителството ще вземе мерки за спрените плащания по оперативната програма „Околна среда“.
Тези климатици са спрени от производство, но в складовете на дистрибуторите сигурно още могат да се намерят.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В спрени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: спрян (но спреният, спрения!), спряна, спряно.

Поради повреди в контактната мрежа е спряно движението на влаковете в два железопътни участъка в страната.
Директорът предлага да бъде пуснат спреният четвърти парогенератор като заместваща мощност на основния пети парогенератор.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само спрян и спрени (във втория източник).