Как се пише: срасна се или срастна се?

 • Правилно е да се пише без тсрасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  Някои села се сраснаха териториално с динамично развиващите се градове и се превърнаха в техни квартали.
  Той спря за няколко секунди, сякаш се‎ срасна с кристалната повърхност.

 • Съответният глагол от несвършен вид сраствам се (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Челюстната кост постепенно се сраства с повърхността на импланта.
  Друга къща се бе загнездила между три бора, които се срастваха посредством няколко гигантски клона.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.