Как се пише: в левове или в лева?

Правилно е да се пише в левове. Бройната форма лева се употребява след числителни бройни имена (три, петнайсет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (два-три, двайсет-трийсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. В останалите случаи се употребява формата за мн.ч. левове. Около три четвърти от кредитите, изтеглени през февруари, са в левове. […]

Как се пише: двама членове или два члена?

В зависимост от конкретното значение на думата член се употребяват различни нейни форми след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова.  Когато думата означава лице (човек), се употребява обикновената форма за мн.ч. членове.   През последната седмица трима членове на […]

Как се пише: двама сина или двама синове?

След числителни бройни имена (двама, трима, петима) и след думите колко, колкото, няколко, толкова може да се употребява и формата за мн.ч. синове, и бройната форма сина. Това е изключение от правилото, че съществителните имена за лица имат само форма за мн.ч. след посочените думи. Препоръчителна е употребата на синове. До 2012 г. правилна беше […]

Как се пише: два дни или два дена?

Правилни са и двете съчетания: два дни и два дена. При съществителното име ден по изключение може да се употребява и формата за мн.ч. дни, и бройната форма дена след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. Браво на нашето […]

Кога се употребява бройна форма?

Бройна форма имат съществителните имена от м.р., които означават нелица (предмети) и завършват на съгласна. Тя се образува с окончание -а/-я и се употребява след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет, десетина) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. три месеца, шест коня, двайсет-трийсет милиона, няколко […]