Как се пише: вземам или взимам?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Между 2002 и 2012 г. за правилен беше приет само вариантът вземам. С излизането на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 формата взимам беше възстановена като дублетна. Препоръчителна е употребата на вземам. В кризисни ситуации решенията трябва да се […]