Кога се пише запетая пред вместо да?

Вместо да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при вместо да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с вместо да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]