Как се пише: военна, военно, военни или воено, воена, воени?

Правилно е да се пише с двойно н – военна, военно, военни, военният, военния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (военен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Военното положение в Полша е отменено на 22.07.1983 […]