Как се пише: в левове или в лева?

Правилно е да се пише в левове. Бройната форма лева се употребява след числителни бройни имена (три, петнайсет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (два-три, двайсет-трийсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. В останалите случаи се употребява формата за мн.ч. левове. Около три четвърти от кредитите, изтеглени през февруари, са в левове. […]