Как се пише: гражданскоправен или гражданско-правен?

Това прилагателно име се пише слято – гражданскоправен, също и гражданскоправна, гражданскоправно, гражданскоправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – гражданско право. Особено място като гражданскоправен субект заема държавата, когато встъпва в равноправни граждански отношения. Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки. Забележка: В […]