Как се пише: поддръжник, поддържник или подръжник?

Правилно е да се пише поддръжник, мн.ч. поддръжници. Думата се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -дръж-. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата подд-ръ-жник има […]

Как се пише: надавам, надам или наддавам, наддам?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголите надавам, надам се употребяват най-често в съчетание с глас, звук, вик и под.:   Опозицията вече събра смелост и започва да надава глас. Апахите нададоха гневни викове, но крясъците им бяха заглушени. Глаголите наддавам, наддам се употребяват най-често със следните значения:   […]

Как се пише: подавам или поддавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът подавам и съответният глагол от свършен вид подам най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Давам нещо на някого в ръцете.   Синът ми вече помага в работилницата – върши по-лесните неща, подава инструментите на майсторите, подрежда резервните части. „Чети […]

Как се пише: податлив или поддатлив?

Правилно е да се пише податлив, също и податлива, податливо, податливи. Стресът прави човека по-податлив на заболявания. Взетото днес решение показва, че институцията е податлива на натиск. Възрастните и самотните хора са най-податливи на имотни измами.

Как се пише: преддверие или предверие?

Правилно е да се пише с двойно д – преддверие, мн.ч. преддверия. Думата има представка пред- и корен -двер- (срв. двери). Църквата е безкуполна, каменна, с обширно преддверие. Първи сведения за праисторическото селище са намерени в преддверието на пещера Орлова чука край село Пепелина.

Как се пише: поддръжка, подръжка или поддържка?

Правилно е да се пише поддръжка, мн.ч. поддръжки. Думата се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -дръж-. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата подд-ръ-жка  има […]

Как се пише: поддържам или подържам?

Думата поддържам (с ударение на втората сричка) се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -държ-.   поддържам системата в изправност поддържам родителите си финансово поддържам добра фигура поддържам висока температура поддържам колата си поддържам нечие мнение поддържам контакт с някого С едно д обаче се пише думата подържа (с ударение на […]