Как се пише: единна, единно, единни или едина, едино, едини?

Правилно е да се пише с двойно н – единна, единно, единни, единният, единния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (единен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и […]