Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните: (За често срещани употреби на като за сравнение, при които не се пише запетая, вижте т. 2.3.)   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.   Учениците усъвършенстват уменията си, като […]