Как се пише: заприходявам или заприхождавам?

Правилно е да се пише заприходявам. При придобиване дълготрайният актив се заприходява по цена на придобиване. Стоките по ал. 1 се съхраняват в собствени или наети от данъчната администрация помещения, като се заприходяват.