Как се пише: изкусна, изкусно, изкусни или изкустна, изкустно, изкустни?

Правилно е да се пише изкусна, изкусно, изкусни, изкусният, изкусния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: изкусна/изкустна – изкусен, няма т, следователно се пише изкусна. Изкусният майстор на цигулката ще поведе пловдивската […]