Как се пише: констативен или консултативен?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата констативен, също и констативна, констативно, констативни, означава ’който е свързан с констатация, с установяване на някакъв факт’.   Чрез констативния нотариален акт нотариусът признава едно лице за собственик на даден недвижим имот. Констативните протоколи се издават в два екземпляра – по […]