Как се пише: надавам, надам или наддавам, наддам?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголите надавам, надам се употребяват най-често в съчетание с глас, звук, вик и под.:   Опозицията вече събра смелост и започва да надава глас. Апахите нададоха гневни викове, но крясъците им бяха заглушени. Глаголите наддавам, наддам се употребяват най-често със следните значения:   […]