Пише ли се запетая при считано от?

Само по себе си словосъчетанието считано от НЕ налага употреба на запетая.   Временното прилагане на споразумението ще бъде считано от 1 август 2019 г. Ако прекратяването на договора е считано от 5 март, трудовият стаж е 8 месеца и 11 дни. Когато със словосъчетанието считано от се въвежда обособена част*, тя се огражда със […]

Пише ли се запетая пред за разлика от?

С израза за разлика от обикновено в изреченията се въвеждат обособени части*, които се отделят от останалите части със запетаи.  Основните случаи, в които се пише запетая при за разлика от, са следните:   1.1. Обособената част, въведена със за разлика от, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на изречението, […]