Как се пише: олтарът, олтара или олтарят, олтаря?

Правилно е да се пише олтарът, олтара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата олтар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от църковнолатински – altar. Олтарът обикновено е разположен в източната част на християнския храм. Отецът го хвана за дясната ръка, заведе го на амвона, остави го там […]