Как се пише: от колко или отколко?

Правилно е да се пише разделно – от колко. От колко мляко се нуждае бебето през първите няколко дни? Матю Дракс не знаеше от колко време вече се реят сред влажните изпарения. Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 418 е включена думата отколко, но това е диалектен съюз, […]