Как се пише: перифразирам, парафразирам или перефразирам?

Правилно е да се пише перифразирам и парафразирам. Значенията им се припокриват – ’предавам дадено съдържание с други думи, с други фрази’, ’предавам със свои или с други думи смисъла на някой израз, текст’. В Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 628, 635 парафразирам и перифразирам фигурират като дублети. Думата […]