Как се пише: поддръжник, поддържник или подръжник?

Правилно е да се пише поддръжник, мн.ч. поддръжници. Думата се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -дръж-. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата подд-ръ-жник има […]