Как се пише: помощно-технически, помощнотехнически или помощно технически?

Съгласно официалните правила за слято, полуслято и разделно писане, това прилагателно име следва да се изписва по два начина: Полуслято – помощно-технически, също и помощно-техническа, помощно-техническо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си – помощен и технически.   В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. […]